Czwartek, 28 maja 2020 ENGLISH VERSION
 Szukaj
"Powinniśmy postawić się na miejscu podmiotu, który próbuje odnaleźć drogę swojego życia na tym świecie , a przede wszystkim powinniśmy pamiętać, że to otoczenie pod którego jest wpływem i do którego się dostosowuje, stanowi jego Świat, a nie obiektywny Świat nauki."

W.I. Thomas
i
F. Znaniecki

Przegląd Socjologii Jakościowej
2011
Tom VII Numer 1


O Autorach


Magdalena Fiternicka-Gorzko, dr pracownik Instytutu Socjologii Uniwersytetu Szczecińskiego. Należy do Rady Naukowej „Przeglądu Socjologii Jakościowej” oraz Sekcji Socjologii Jakościowej i Symbolicznego Interakcjonizmu Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Autorka m.in. książki "Miasta model liryczny. Obraz rzeczywistości lokalnej w prasie z lat 1946-1985". Główne obszary zainteresowań badawczych to: socjologia jakościowa, metoda biograficzna, oral history.

Kontakt: mgorzko@wp.pl

Wydział Humanistyczny, Instytut Socjologii
ul. Krakowska 71-79, 71-017 Szczecin


Marek Gorzko, dr – pracownik Instytutu Socjologii Uniwersytetu Szczecińskiego. Członek Zespołu Redakcyjnego "Przeglądu Socjologii Jakościowej". Autor m.in. książki "Procedury i emergencja. O metodologii klasycznych odmianach teorii ugruntowanej". Tłumacz "Odkrywania teorii ugruntowanej" B. G. Glasera i A. L. Straussa. Członek Sekcji Socjologii Jakościowej i Symbolicznego Interakcjonizmu Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Główne obszary zainteresowań badawczych to: socjologia jakościowa, problemy metodologiczne badań jakościowych, teoria ugruntowana, metoda biograficzna, socjologia pracy.

Kontakt: marek.gorzko@gmail.com

Wydział Humanistyczny, Instytut Socjologii
ul. Krakowska 71-79, 71-017 Szczecin


Wiktor Marzec – doktorant w Instytucie Socjologii UŁ i in spe magister filozofii, stypendysta MNiSW oraz Uniwersytetu w Tartu, Estonia (studia z zakresu semiotyki i gender studies). Współtworzy czasopismo Praktyka Teoretyczna (www.praktykateoretyczna.pl). Interesuje się kulturowymi aspektami metropolitalnej nowoczesności, kulturą nieponowoczesnej Łodzi, teorią społeczną, filozofią polityki oraz socjologią seksualności.

Kontakt: wiktormarzec@gmail.com

Katedra Socjologii Kultury Instytutu Socjologii UŁ
ul. Rewolucji 1905r. nr 41, 90-214 Łódź


Katarzyna Niziołek - pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku, gdzie prowadzi zajęcia z makrostruktur społecznych oraz kursy specjalizacyjne – ze społeczeństwa obywatelskiego, organizacji pozarządowych i nauczania wielokulturowości. Przygotowuje rozprawę doktorską na temat sztuki społecznej. Stypendystka The Clifford & Mary Corbridge Trust (University of Cambridge). Publikowała m.in. w "Pograniczu", "Trzecim Sektorze" i anglojęzycznym "Limes. Cultural Regionalistics". Jest prezesem Fundacji Uniwersytetu w Białymstoku i przewodniczącą Oddziału Białostockiego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Angażuje się w działalność społeczną w obszarze dziedzictwa kulturowego, lokalnej historii, animacji kultury i edukacji nieformalnej.

Kontakt: katarzyna.niziolek@gmail.com

Instytut Socjologii, Uniwersytet w Białymstoku
pl. Uniwersytecki 1, 15-420 Białystok


Maciej Frąckowiak socjolog, na co dzień zainteresowany obrazem, który próbuje traktować jako narzędzie i pretekst do badań relacji społecznych; od święta: autor artykułów, wystąpień i wystaw z dziedziny. W Instytucie Socjologii UAM przygotowuje pracę doktorską poświęconą społecznym zastosowaniom badań wizualnych.

Kontakt: maciejf@amu.edu.pl

Instytut Socjologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Szamarzewskiego 89, budynek C, 60-568 Poznań


Łukasz Rogowski socjolog, adiunkt w Instytucie Socjologii UAM w Poznaniu. Interesuje się szeroko rozumianą socjologią wizualną - zarówno jako metodologią badawczą, jak i refleksją nad społecznymi aspektami wizualności. Publikował m.in. w "Kulturze i społeczeństwie". Współkoordynator projektu Kwestionariusz Kultury Wizualnej.

Kontakt: lukasz.rogowski@gmail.com

Instytut Socjologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Szamarzewskiego 89, budynek C, 60-568 Poznań


Waldemar Dymarczyk, dr adiunkt w Katedrze Socjologii Organizacji i Zarządzania IS UŁ. Członek Zespołu Redakcyjnego "Przeglądu Socjologii Jakościowej" i Zespołu Doradczego „Qualitative Sociology Review”. Członek Sekcji Jakościowej i Symbolicznego Interakcjonizmu Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Obszar zainteresowań naukowych: socjologia jakościowa, teoria ugruntowana, socjologia organizacji i zarządzania, socjologia pracy, temporalny i przestrzenny wymiar życia społecznego, socjologia wizualna.

Kontakt: dymarczyk.waldemar@gmail.com

Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania, Instytut Socjologii
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ
ul. Rewolucji 1905r. nr 41/43, 90-214 Łódź


Anna Kubczak asystent w Katedrze Socjologii Organizacji i Zarządzania. Zainteresowania naukowe to głównie metodologia badań jakościowych, symboliczny interakcjonizm oraz socjologia organizacji i zarządzania. Zainteresowania badawcze skupiają się na zagadnieniach związanych z komunikowaniem z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, a także na społecznych aspektach ubioru i mody.

Kontakt: ak.kontaktuni@gmail.com

Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania, Instytut Socjologii
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ
ul. Rewolucji 1905r. nr 41/43, 90-214 Łódź


Anna Wójtewicz, mgr doktorantka w Zakładzie Badań Kultury w Instytucie Socjologii UMK. Współautorka książki "Anielice czy diablice? Dziewczęta w szponach seksualizacji i agresji w perspektywie socjologicznej" (2009). Jej zainteresowania naukowe koncentrują się w obszarze socjologii i antropologii kultury, ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowanych społecznie przemian ciała. Doświadczony dydaktyk, badacz i analityk. Strona internetowa: www.annawojtewicz.doktorant.umk.pl

Kontakt: anna.wojtewicz@poczta.onet.pl

Instytut Socjologii UMK
ul. Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń

Oświadczenie
Online Editor

© Przegląd Socjologii Jakościowej 2005 - 20019